Wet- & regelgeving

Karel de Grote College

Doorgaans kunnen klachten binnen de school in onderling overleg tussen de direct betrokkenen, of door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur worden opgelost.

Voor vraagstukken van vertrouwelijke aard heeft het Karel de Grote College een interne en externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Interne vertrouwenspersoon

Dhr. Timm
Bereikbaar via e-mail:
k.timm@kgcnijmegen.nl

De interne vertrouwenspersoon is dhr. Timm. Leerlingen en ouders kunnen vertrouwelijke vraagstukken met hem bespreken. Hiervoor kunnen zij een afspraak met hem maken via e-mail. (k.timm@kgcnijmegen.nl) Leerlingen kunnen hem natuurlijk ook op school aanspreken.

Externe vertrouwenspersoon


Marieke Krans
Bereikbaar via e-mail:
mjkrans@kpnmail.nl
Tel: 06-51375563

Vertrouwensinspecteur

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van (seksuele) intimidatie en seksueel misbruik; (fysiek) geweld; grove pesterijen; extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief) Een vertrouwensinspecteur is het aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur zal helpen bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Klachtenregeling

Iedere betrokkene bij, of relatie van het Karel de Grote College - (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-) leerling, medewerker - staat een klachtenregeling ter beschikking. Deze klachtenregeling is op stichtingsniveau vastgesteld en is te downloaden via deze link: Klachtenregeling_SGVVS_2022

Van de op deze pagina beschreven bovenschoolse klachtenregeling dient pas gebruik gemaakt te worden wanneer aan de hand van bovengenoemde klachtenregeling, of via de geëigende stappen geen oplossing werd bereikt. De stappen die voorafgaan aan het inschakelen van deze klachtencommissie zijn de volgende.

 1. De mentor wordt geïnformeerd en verzocht om een oplossing te bewerkstelligen.
 2. Indien dit onvoldoende (snel) tot een bevredigend resultaat leidt, kan de betreffende teamleider worden benaderd.
 3. Wanneer de mentor en de teamleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met de rector, dhr. A. Aldershof (a.aldershof@kgcnijmegen.nl)

Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding de klacht blijft voortbestaan komt de bovenschoolse klachtencommissie in beeld.

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure wordt gevolgd bij het behandelen van een klacht.

De klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het (nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren.

Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de vertrouwensgroep (zie verderop), de schoolleiding of het bestuur.

Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs) en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen door de commissie gehoord worden in een hoorzitting.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een reactie op het advies verwacht.

De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in de klachtenregeling. Ook vindt men in de regeling de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De klachtenregeling is voor belanghebbenden verkrijgbaar op school.

Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend op het postadres van de commissie:

Klachtencommissie BeVo
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen, ingeval sprake is van enige onregelmatigheid. De te nemen maatregel is afhankelijk van de aard en de ernst van de onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt.

Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het voorgaande door de school is genomen, kan de leerling het handelen van de school ter discussie stellen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen.

Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, verklaart de commissie het beroep gegrond en vernietigt de commissie de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven.

Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten voor de commissie kunnen toelichten.

De samenstelling en de werkwijze van de Commissie is geregeld in het reglement voor de Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de Commissie wordt behandeld. Het reglement is te verkrijgen op school.

Een beroepschrift moet in beginsel binnen 7 dagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend op het postadres van de Commissie:

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Privacy statement

Onze school neemt privacy serieus. Wij gebruiken uw gegevens en de gegevens van onze leerlingen uitsluitend om onderwijs te kunnen verzorgen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

In ons privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacy beleid

Onze school verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met grote zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving, willen hun ouders op een veilige manier bij het leren van hun kind betrekken en bieden onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is en uitsluitend door de functionarissen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens.

Persoonsgegevens, doel verwerking en grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om het onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen, om ouders te kunnen betrekken bij het onderwijs en om de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers uit te kunnen voeren. Als wij gegevens verwerken op grond van door u gegeven toestemming, heeft u het recht deze toestemming op ieder gewenst moment weer in te trekken.

Beveiligen en bewaren

De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u (1) daar toestemming voor heeft gegeven, (2) dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, (3) als de wet dit van ons vraagt of (4) van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan SGVVS is opgedragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen gegevens met leveranciers van SGVVS, Samenwerkingsverbanden, gemeenten en de Rijksoverheid, maar alleen indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Doorgifte landen buiten de EER

SGVVS geeft geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Waar (sub)verwerkers gegevens doorgeven naar landen buiten de EER, zien wij er op toe dat deze (sub)verwerkers dat doen op een wijze die de Algemene Verordening Gegevensbescherming toestaat.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), via fg@sgvvs.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De medezeggenschapsraad(MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Scholen(WMS) regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen en heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De belangrijkste taak van de raad is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.

Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele Medezeggenschapsraad nodig, of instemming dan wel advies van een geleding (ouders, personeel of leerlingen) nodig, voordat besluiten rechtsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over onder meer de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de vaststelling van de onderwijstijd. Instemming van de gehele MR (personeel, ouders én leerlingen) is vereist voor bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan. Adviesrecht heeft de gehele MR bij vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid, maar bijvoorbeeld ook bij vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot het toelaten of verwijderen van leerlingen. De MR op het Karel de Grote College is eigenlijk een Deelmedezeggenschapsraad(DMR). De raad maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) waarin ook de MR van het Eindhovense Novalis College en de MR van Stichtse Vrije School in Zeist zitting hebben. Dit omdat de drie scholen tevens een bestuurlijke eenheid vormen.

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:

 • Mw. M. Verbeeten (docent, voorzitter)
 • Dhr. B. Jansen (docent)

Oudergeleding:

 • Mw. van Dijken
 • Dhr. van Loon

Leerlingengeleding:

 • Sil Vooijs
 • Milla Rous
 • Guusje Kuenen

De leerlingengeleding zit ook in de Leerlingenraad van het Karel de Grote College. De oudergeleding woont tevens de vergaderingen van de Ouderkring bij. Tijdens deze vergaderingen houden zij de andere ouders op de hoogte van de stand van zaken binnen de MR. Bovendien krijgen zij hier ook veel informatie over actuele zaken die binnen school spelen en horen zij welke onderwerpen andere ouders bezig houden. Vragen of opmerkingen aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad kunnen ook via de mail worden gesteld: odmr@kgcnijmegen.nl

Inhalen/herkansen toetsweek 1 (2023-2024)

Meld je aan via dit formulier!
 • Deadline aanmelden voor inhalen/herkansen: 11 december 2023.
InhalenWas je afwezig tijdens de toetsweek en moet je een toets inhalen? Meld je aan voor een inhaaltoets via de bovenstaande link. De examencommissie controleert of je afwezigheid geoorloofd was. De inhaal- en herkansingstoetsen zijn op 19, 20 en 21 december. Moet je meer dan één toets inhalen? Vul het formulier dan meerdere keren in. HerkansenIs er een vak waarbij je echt niet hebt kunnen laten zien wat je kunt? Het is mogelijk om één PTA-toets uit de toetsweek te herkansen, waarbij het hoogste cijfer telt. Meld je aan via bovenstaande link. De examencommissie controleert of je in aanmerking komt voor een herkansing. Je hoort zo snel mogelijk na de inschrijfdeadline wanneer je bent ingeroosterd. De inhaal- en herkansingstoetsen zijn op 19, 20 en 21 december. Zie artikel 2.11 van het examenreglement (te downloaden op deze pagina) voor de precieze regels rondom herkansen.
Het schoolexamen (SE) en centraal examen (CE)
Het eindexamen van zowel mavo, havo als vwo bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). De centrale examens worden in mei in het examenjaar afgelegd. Met het schoolexamen wordt al gestart in eerdere leerjaren (9-mavo, 10-k&a, 10-havo4, 11-havo4, 10-vwo). Een leerling kan pas aan het centraal examen deelnemen als alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. Alle onderdelen die meetellen voor het schoolexamen staan beschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hieronder vindt u de PTA’s voor de verschillende studies. Rondom de afname van het schoolexamen en centraal examen gelden regels en afspraken. Deze zijn beschreven in het examenreglement, dat jaarlijks wordt vastgesteld na goedkeuring door de medezeggenschapsraad. De leerlingen krijgen bij de start van hun examentraject een exemplaar van het examenreglement (alsmede een PTA-boekje) uitgereikt. Rechts op deze pagina is het examenreglement ook te downloaden.
De examencommissie
De examencommissie borgt de kwaliteit van de schoolexaminering. Hiervoor heeft de commissie een belangrijke rol bij o.a. de organisatie van de toetsweken, het opstellen van de PTA’s en het examenreglement en het afhandelen van klachten rond afname van schoolexamens. Ook zorgt de examencommissie voor voorlichting over (school-)examens aan leerlingen en ouders. Elke oktober is er een online voorlichting over PTA’s, het examenreglement en de afsluiting van het SE in het examenjaar. De Powerpoints van deze voorlichting vindt u rechts op deze pagina. Ook verstuurt de examencommissie geregeld nieuwsbrieven naar leerlingen, onder andere over de gang van zaken bij de toetsweken. Ook deze nieuwsbrieven vindt u rechts op deze pagina. De examencommissie bestaat in schooljaar 2023-2024 uit mvr. L. Bongers (docent wiskunde), dhr. B. Maduro (docent geschiedenis) en dhr. T. Bernsen (docent biologie, tevens examensecretaris). De examencommissie is op school te vinden in de gang achter de receptie, en is per mail bereikbaar via examencommissie@kgcnijmegen.nl.
Examenresultaten  
Mavo Havo Vwo Totaal
2017 / 2018 Opgegaan 65 68 39 172
Geslaagd 58 65 39 162
Slagingspercentage 89% 96% 100% 94%
2018 / 2019 Opgegaan 55 57 46 158
Geslaagd 50 54 43 147
Slagingspercentage 91% 95% 93% 93%
2019 / 2020 Opgegaan 56 50 28 134
Geslaagd 52 48 28 128
Slagingspercentage 93% 96% 100% 96%
2021 / 2022 Opgegaan 51 52 37 140
Geslaagd 47 47 37 131
Slagingspercentage 92% 90% 100% 94%
2022 / 2023 Opgegaan 37 69 41 147
Geslaagd 32 62 37 131
Slagingspercentage 86% 90% 90% 89%
Programma's van toetsing en afsluiting 2023 PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 23/24 met hun examentraject begonnen zijn.
2022 PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 22/23 met hun examentraject begonnen zijn. Let op: deze PTA's bevatten enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versies! 2021 PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 21/22 met hun examentraject begonnen zijn. Let op: deze PTA bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie!

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen SGVVS door Inspectie van het Onderwijs

Het schoolveiligheidsplan van het Karel de Grote College geeft een uitgebreide beschrijving van kaders, richtlijnen en protocollen die bijdragen aan de ervaren sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokken op de school. Het plan is opgesteld met inachtneming van alle relevante geldende (wettelijke) kaders en regels en is door de schoolleiding afgestemd met de deelmedezeggenschapsraad.

Wij spreken de wens uit dat het plan mag bijdragen aan het samen werken aan een veilige school. Een veilige school is een school waar je je prettig voelt, waar mensen met respect met elkaar omgaan, waar duidelijke regels zijn en waar je bij iemand terecht kunt als de veiligheid in het gedrang is. Het doel van dit schoolveiligheidsplan is het helpen realiseren van een werkklimaat in de school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en op hun plaats voelen en waarin zij optimaal tot hun recht kunnen komen.

Schoolveiligheid en arbeidsomstandigheden zijn onderwerpen die veel raakvlakken hebben. Het schoolveiligheidsplan is onder meer gebaseerd op de Arbowet, het Arbobesluit en andere relevante wet- en regelgeving. De doelstellingen van het schoolveiligheidsplan worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met een afvaardiging van het personeel. Het schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Gedragscodes, regels, bijlagen etc. waarnaar in het schoolveiligheidsplan wordt verwezen worden steeds separaat vastgesteld.

Schoolveiligheidsplan KGC

Bij het vastleggen van rechten en plichten van leerlingen moet het hoofddoel van het onderwijs aan het Karel de Grote College niet uit het oog verloren worden: opvoeding en vorming van de opgroeiende mens in een gemeenschap van ouders, leerlingen en leerkrachten. De school wil bij dit vastleggen nadrukkelijk aansluiten bij datgene, wat verwoord staat in de grondsteenspreuk en in de visie en missie van de school. Daarbij moeten sommige zaken in regels worden vastgelegd. Vorming van de opgroeiende mens (opvoeding) vraagt echter ook een zekere vrijheid van handelen. De nu volgende regels moeten steeds in het licht van dit gezichtspunt gezien en gehanteerd worden.

Antipestprotocol

Uitgangspunten bij het antipestprotocol

Pesten is een zaak die de hele school aangaat. Zowel leerkrachten, leerlingen, als anti­pestcoördinator en ouders zijn hierbij betrokken en hebben hierin verantwoordelijkheid.
De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd.

Leerkrachten moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Als pestgedrag zich voordoet dan moeten leerkrachten (anti­pestcoördinator) duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag.
De verantwoordelijkheid ligt bij de leerkrachten, antipestcoördinator en bij de ouders. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de procedure uit die is omschreven in het protocol.

Antipestcoördinator : Floor Schouten.

Diversiteitscode

In deze diversiteitscode spreken de leden van de Vereniging van vrijescholen zich uit over diversiteit, toegankelijkheid, kansengelijkheid en discriminatie. We gaan in op de uitgangspunten voor en achtergrond van vrijeschoolonderwijs en op de doorwerking in de onderwijspraktijk en schoolorganisatie.
De diversiteitscode wordt door alle leden onderschreven. Het is een levend document dat vrijescholen verbindt en een gemeenschappelijke basis legt voor verdere ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de code onderschrijven en dat allen die met en voor ons werken, de code kennen en deze respecteren.
Het Karel de Grote College zet zich in voor het toegankelijk maken van vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, sociaaleconomische achtergrond, afkomst, gender en seksuele geaardheid (LHBTQI+), levensbeschouwing / religieuze overtuiging, culturele achtergrond, fysieke kenmerken en geestelijke / lichamelijke beperkingen.

Niveau aanduiding en trajectplaatsing in klas 8

Het Karel de Grote College kiest er nog steeds met volle overtuiging voor om de leerlingen de eerste twee jaren onderwijs aan te bieden in klassen die leeftijd homogeen zijn en heterogeen zijn voor wat betreft het (vermeende) niveau van de leerlingen. Wat ons betreft wegen de voordelen daarvan ruimschoots op tegen de nadelen.

Leerlingen die bij ons starten in klas 7, hebben van de basisschool een advies meegekregen ten aanzien van het opleidingsniveau op het voortgezet onderwijs. Dat advies kent altijd minstens twee componenten: de resultaten van een valide toets en de visie van de groepsleerkracht. Dat advies kan zijn:

 • mavo
 • mavo/havo
 • havo of
 • havo/vwo
 • vwo

In klas 7 doen wij eigenlijk weinig met dat advies. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen eerst maar eens ‘aankomen’ op onze school. Dat wil niet zeggen dat de docenten helemaal geen rekening houden met de capaciteiten van een leerling. We monitoren bijvoorbeeld tijdens voortgangsvergaderingen of er opvallende tendensen zichtbaar zijn die niet in overeenstemming zijn met wat je bij een bepaald niveau mag verwachten van een leerling.

In klas 8 worden de leerlingen ook meer gevolgd waar het gaat om hun niveau. We moeten de leerlingen aan het einde van dat schooljaar immers in een passend leertraject plaatsen.

Om naast de waarnemingen die we doen in lessen en in gesprekken, ook wat ‘hardere’ gegevens te verzamelen, willen we de beoordelingen in de rapportages ijken. Om die reden wordt onder de eerste rapportage een niveau-aanduiding vermeld. Die niveau-aanduiding is het advies van de basisschoolleerkracht van groep 8. Zogenaamde gedeelde adviezen (bijvoorbeeld mavo / havo) ronden we - omwille van de eenduidigheid - naar boven af: havo in dit voorbeeld. In uitzonderlijke gevallen komen wij aan het einde van de 7e klas al tot de conclusie dat de niveau indicatie geen recht doet aan de leerling. In dat geval passen wij dit in overleg met de ouders aan. Deze niveau indicatie is dus nog niet het (vermeende) niveau van het vervolgtraject vanaf klas 9, maar slechts een referentiekader waaraan de beoordelingen in het rapport zijn gerelateerd. ‘Voldoende’ op mavo niveau is immers iets anders dan ‘Voldoende’ op vwo niveau.

In het voorjaar van klas 8 (maart, april) laten wij alle leerlingen uit klas 8 de revue passeren: tijdens een voortgangsvergadering bespreken wij aan de hand van alle relevante informatie - gegevens basisschool, rapportages klas 7 en 8, gesprekken met leerling en ouders, beeldvorming t.a.v. inzet, betrokkenheid en motivatie - welk leertraject het beste bij de leerling past.