grondsteen

Spreuk

Hier op deze plaats zijn wij gekomen
om in de kracht van de gemeenschap waarin wij gaan,
met hen die ons voorgingen,
met hen die naast ons staan
ruimte te scheppen voor ons werk.
In vrijheid verbinden wij ons met de jonge mens,
die, komend met voornemens uit de wereld van de geest,
zoekend zijn weg op aarde,
ons is toevertrouwd.

Dat wij
in eerbied ontvangen wat kiemend kracht,
liefdevol leiden wat bloeiend pracht,
behoedzaam bevrijden wat rijpend wacht,
opdat de wordende mens,
groeiend in spelen, leren en werken,
de wereld doorgrondt,
zijn eigen wezen herkent.


Aan dit werk willen wij ons wijden
met een open blik,
een warm hart
en een krachtig streven.

Vragend wenden wij ons tot de geest van de tijd.
Luisterend richten wij ons tot die verheven machten,
die kracht, moed en licht in ons kunnen versterken.
Opdat ontstaan kan de vrije scheppende daad,
die levenwekkend is voor de aarde.