STRUCTUUR

Karel de Grote College

Structuur & organisatie
De scholengemeenschap (Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs) omvat drie vestigingen: de hoofdvestiging Karel de Grote College te Nijmegen en de nevenvestigingen Novalis College te Eindhoven en Stichtse Vrije School te Zeist. Het bestuur van de Scholengemeenschap voor
voortgezet vrijeschoolonderwijs vormt het bevoegd gezag van de drie vestigingen en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Resultaatverantwoordelijke eenheden en gespreid leiderschap binnen een professionele leergemeenschap
Enerzijds werken we samen om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs op het KGC te waarborgen en anderzijds om eigentijds vrijeschoolonderwijs binnen een professionele leergemeenschap te realiseren. Daarvoor hebben we een organisatiestructuur ingericht waarbij we werken vanuit resultaatverantwoordelijke eenheden met een klein schoolleidingsteam die richting geeft aan gespreid leiderschap. Zo werken we binnen het KGC in wisselende samenstellingen, met de bedoeling het vrijeschoolonderwijs blijvend te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Zo zijn er verschillende teams, commissies, werkgroepen en jaarlagen die de bedoeling leidend laten zijn in de vorm van hun samenspel. Dit vraagt regelmatige reflectie op zowel het systeem als het gedrag. Hierbij is het belangrijk dat processen transparant verlopen voor leerlingen en medewerkers, zodat er bewegingsvrijheid ontstaat voor regelruimte en de betekenisvolle dialoog. Voor medewerkers hebben we deze betekenisvolle dialoog naast het vele informele contact ook formeel georganiseerd. Op de maandagmiddagen vanaf 16:00 uur worden vooral ontwikkelgerichte bijeenkomsten gepland, zoals overleg opleidingsschool, de pedagogische werkgroep en het pedagogisch team. Tevens organiseren we cursussen, leerateliers en een studiegroep menskunde. Op de donderdagmiddagen
vanaf 16:00 uur staan de overleggerichte bijeenkomsten gepland met een opmaat en een duidelijke vierdeling in vergaderingen, steeds vanuit een andere dimensie van de school: de pedagogische vergaderingen waar de leerling centraal staat, de sectievergaderingen waar het vak centraal staat, de jaarlagenvergadering waar de docent centraal staat en de organisatorische vergadering waar de organisatie centraal staat.

Ordening
Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is en blijft de mentor. Daarna – of voor zaken die het mentoraat overstijgen – komt het schoolleidingsteam in beeld. Het schoolleidingsteam bestaat uit de volgende personen met bijbehorende verantwoordelijkheden:

Ardan Aldershof: Rector en eindverantwoordelijk voor het totale beleid van het KGC

Peter van Oosten: Conrector en verantwoordelijk voor het onderwijsondersteunend beleid

Kommerien Broderick: Schoolleidingsteamlid en verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid klassen 10 t/m 12

Loes Belger: Schoolleidingsteamlid en verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid klassen 7 t/m 9

Vertrouwenspersoon

Doorgaans kunnen klachten binnen de school in onderling overleg tussen de direct betrokkenen, of door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur worden opgelost.

Voor vraagstukken van vertrouwelijke aard heeft het Karel de Grote College een interne en externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Interne vertrouwenspersoon

Dhr. Timm
Bereikbaar via e-mail:
k.timm@kgcnijmegen.nl

De interne vertrouwenspersoon is dhr. Timm. Leerlingen en ouders kunnen vertrouwelijke vraagstukken met hem bespreken. Hiervoor kunnen zij een afspraak met hem maken via e-mail. (k.timm@kgcnijmegen.nl) Leerlingen kunnen hem natuurlijk ook op school aanspreken.

Externe vertrouwenspersoon

Marieke Krans
Bereikbaar via e-mail:
mjkrans@kpnmail.nl
Tel: 06-51375563

Vertrouwensinspecteur

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van (seksuele) intimidatie en seksueel misbruik; (fysiek) geweld; grove pesterijen; extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Een vertrouwensinspecteur is het aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur zal helpen bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Iedere betrokkene bij, of relatie van het Karel de Grote College - (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-) leerling, medewerker - staat een klachtenregeling ter beschikking. Deze klachtenregeling is op stichtingsniveau vastgesteld en is te downloaden via deze link: Klachtenregeling_SGVVS_2022

Van de op deze pagina beschreven bovenschoolse klachtenregeling dient pas gebruik gemaakt te worden wanneer aan de hand van bovengenoemde klachtenregeling, of via de geëigende stappen geen oplossing werd bereikt. De stappen die voorafgaan aan het inschakelen van deze klachtencommissie zijn de volgende.

  1. De mentor wordt geïnformeerd en verzocht om een oplossing te bewerkstelligen.
  2. Indien dit onvoldoende (snel) tot een bevredigend resultaat leidt, kan een van de leden van het schoolleidingsteam worden benaderd.
  3. Wanneer de mentor en de teamleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met de rector, dhr. A. Aldershof (a.aldershof@kgcnijmegen.nl)

Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding de klacht blijft voortbestaan komt de bovenschoolse klachtencommissie in beeld.

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure wordt gevolgd bij het behandelen van een klacht.

De klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het (nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren.

Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de vertrouwensgroep (zie verderop), de schoolleiding of het bestuur.

Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs) en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen door de commissie gehoord worden in een hoorzitting.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een reactie op het advies verwacht.

De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in de klachtenregeling. Ook vindt men in de regeling de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De klachtenregeling is voor belanghebbenden verkrijgbaar op school.

Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend op het postadres van de commissie:

 Klachtencommissie BeVo
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens

 Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen, ingeval sprake is van enige onregelmatigheid. De te nemen maatregel is afhankelijk van de aard en de ernst van de onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt.

Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het voorgaande door de school is genomen, kan de leerling het handelen van de school ter discussie stellen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen.

Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, verklaart de commissie het beroep gegrond en vernietigt de commissie de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven.

Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten voor de commissie kunnen toelichten.

De samenstelling en de werkwijze van de Commissie is geregeld in het reglement voor de Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de Commissie wordt behandeld. Het reglement is te verkrijgen op school.

Een beroepschrift moet in beginsel binnen 7 dagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend op het postadres van de Commissie:

Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad(MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Scholen(WMS) regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen en heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De belangrijkste taak van de raad is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.

Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele Medezeggenschapsraad nodig, of instemming dan wel advies van een geleding (ouders, personeel of leerlingen) nodig, voordat besluiten rechtsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft

instemmingsrecht over onder meer de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de vaststelling van de onderwijstijd. Instemming van de gehele MR (personeel, ouders én leerlingen) is vereist voor bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan. Adviesrecht heeft de gehele MR bij vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid, maar bijvoorbeeld ook bij vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot het toelaten of verwijderen van leerlingen. De MR op het Karel de Grote College is eigenlijk een Deelmedezeggenschapsraad(DMR). De raad maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) waarin ook de MR van het Eindhovense Novalis College en de MR van Stichtse Vrije School in Zeist zitting hebben. Dit omdat de drie scholen tevens een bestuurlijke eenheid vormen.

 Samenstelling MR

Personeelsgeleding:

  • Mw. M. Verbeeten (docent, voorzitter)
  • Dhr. B. Jansen (docent)

Oudergeleding:

  • Mw. van Dijken
  • Dhr. van Loon

Leerlingengeleding:

  • Sil Vooijs
  • Milla Rous
  • Guusje Kuenen

De leerlingengeleding zit ook in de Leerlingenraad van het Karel de Grote College. De oudergeleding woont tevens de vergaderingen van de Ouderkring bij. Tijdens deze vergaderingen houden zij de andere ouders op de hoogte van de stand van zaken binnen de MR. Bovendien krijgen zij hier ook veel informatie over actuele zaken die binnen school spelen en horen zij welke onderwerpen andere ouders bezig houden. Vragen of opmerkingen aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad kunnen ook via de mail worden gesteld: odmr@kgcnijmegen.nl