ONS ONDERWIJS

Het Karel de Grote College

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten, bewijzen onze uitstekende examenresultaten.

Onze school verzorgt het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen uit Nijmegen en de wijde regio, die primair vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs) hebben gevolgd. Maar ook voor ongeveer de helft van onze leerlingen die geen vrijeschool voor primair onderwijs hebben bezocht is het Karel de Grote College een prima keuze: een school die aansprekend en eigentijds onderwijs verzorgt, met een aantal unieke accenten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten:

  • mavo (incl. lwoo)
  • havo en
  • vwo (atheneum).

Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschool- beginselen als pedagogische basis èn de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

Op het Karel de Grote College zijn alle leerlingen welkom die samen met hun ouders kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, met inachtneming van de gebruikelijke in- en doorstroomcriteria voor toelating.

Het Karel de Grote College is gevestigd in verschillende – inmiddels grotendeels met elkaar verbonden – schoolgebouwen die liggen aan de Wilhelminasingel, de Bijleveldsingel, de Waldeck Pyrmontsingel en de Wedren in de zogenaamde 19e-eeuwse stadsuitleg, op loopafstand van het NS-station en het stadscentrum: de Wilhelminasingel 15, een voormalige katholieke meisjesschool, de voormalige Aula van de Universiteit Nijmegen: een markant, monumentaal en historisch gebouw uit 1931. En het schoolgebouw aan de Wedren.

 

Vanaf december 2023 is er een gefaseerd verbouwingstraject van start gegaan, waarbij de eisen op het gebied van ventilatie en het achterstallig groot onderhoud in samenhang worden meegenomen, zodat ons onderwijs toekomstbestendig wordt ondersteund. Met behulp van een substantiële subsidie zal het binnenklimaat met bijbehorende ventilatie in de lesruimtes worden verbeterd.

In mei 1994, na een intensieve periode van uitbreiding en renovatie van de schoolgebouwen, kreeg de school de naam ‘Karel de Grote College’. De geschiedenis van de stad Nijmegen is verbonden met Karel de Grote, die omstreeks het jaar 770 een palts liet bouwen op de plek die nu het Valkhof heet. Als geen ander in die tijd besefte hij de waarde van scholing en vorming. Hij verzamelde een internationale groep geleerden aan zijn hof. En zoals hij voor zijn residentie in Aken antieke zuilen uit Ravenna liet halen, zo haalde hij voor zijn scholingsprogramma de zeven vrije kunsten uit de antieke wereld. De stichting van vele kloosterscholen leidde tot een periode van opmerkelijke culturele bloei: de Karolingische Renaissance. In het vrijeschoolonderwijs staan de zeven vrije kunsten in hoog aanzien. Zij worden aangewend om op eigentijdse wijze bij de leerlingen het bewustzijn van hun eigen idealen te wekken en om de waarneembare wereld te doorgronden.

 

Als afsluiting van het proces van passende huisvesting, naamgeving en grondsteen, is een nieuwe huisstijl voor het Karel de Grote College ontwikkeld. Een aantal aspecten van ons voortgezet vrijeschoolonderwijs in Nijmegen komen daarin samen. De vormgever gaf daar de volgende toelichting bij. De Vrijeschool biedt een leeromgeving waarin de kunsten en het woord belangrijk zijn. In de Griekse oudheid verdeelde Aristoteles het menselijk kunnen in twee categorieën: de mechanische kunsten of handwerkkunsten en de zgn. ‘vrije’ kunsten. Wij zouden de eerstgenoemde kunsten ‘ambachten’ noemen. De vrije kunsten zijn in feite de voorlopers van onze wetenschappen, inclusief de muziek. De vrije kunsten werden weer onderverdeeld in het Trivium van taalvakken (taalkunde, effectief spreken en logisch redeneren) en het Quadrivium van rekenvakken (wiskunde, meetkunde, muziek en sterrenkunde). Karel de Grote besefte in zijn tijd als geen ander de waarde van vorming en scholing. Hij gebruikte de indeling van de zeven vrije kunsten als de basis van zijn scholingsprogramma. Deze gegevens zijn gebruikt in de grondvorm van het logo, de ruit. De vier hoeken staan voor het Quadrivium. De binnenruimte van het logo – met enige inspanning te zien als een ruimte in drie delen – staat voor het Trivium. Tegelijkertijd verwijst de vorm van het logo naar het middenstuk van de handtekening die Karel de Grote tijdens zijn regeerperiode langzaamaan ging gebruiken als er regels en wetten moesten worden ondertekend. Monniken tekenden een monogram, waaraan Karel de Grote de laatste pennenstreek in het middenstuk gaf.

Kenmerken

Specifieke kenmerken van onze school zijn:

  • Het onderwijs is inhoudelijk en pedagogisch op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is, zodat leerlingen aan de slag willen gaan;
  • Wij werken met een lessentabel die cognitieve, sociaal-emotionele en kunstzinnige elementen voor àlle leerlingen evenwichtig verdeelt, zodat leerlingen in hun gehele mens-zijn worden aangesproken;
  • De opvoeding van kinderen tot jong volwassenen geven wij vorm in leergroepen, die zo lang mogelijk heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen van elkaar kunnen blijven leren, in onderlinge saamhorigheid en met wederzijdse aandacht en respect;
  • Natuurlijk komen keuzes voor vervolgstudie en beroep aan de orde, maar het onderwijs is vooral gericht op algemene vorming, zodat leerlingen zich breed oriënteren.