KGC PRAKTISCH

Ouders

Op deze pagina vindt u veel informatie die van belang is voor het verblijf van uw kind op het Karel de Grote College. Van passend onderwijs, leerlingzorg en studiebegeleiding tot verzuim & verlof, schoolkosten en ouderkring.

De implementatie van passend onderwijs per 1 augustus 2014 brengt verschillende veranderingen met zich mee. Via het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. kunt u op eenvoudige wijze informatie vinden over de mogelijke veranderingen die op komst zijn door de invoering van passend onderwijs.

Op deze pagina vindt u het nieuwe zorgplan van het Karel de Grote College. De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van leerlingenzorg. Met de wet op Passend Onderwijs zullen ook tal van ontwikkelingen nog verder plaatsvinden. Zo zijn reeds diverse taken binnen de zorg beschreven en ontwikkeld, is er een nieuwe werk- en gespreksstructuur rond de zorg binnen de school opgezet en is de coördinatie van de zorg verder geprofessionaliseerd en geïmplementeerd.

Veel voorgenoemde ontwikkelingsaspecten zijn in beeld gekomen tijdens de visitatie op de zorg, welke vanuit het samenwerkingsverband op onze school werd uitgevoerd.

Inmiddels hebben wij er nu voor gekozen om een meerjarig ondersteuningsplan op te stellen. Het ondersteuningsplan is een groeidocument, dat steeds bijgesteld en aangevuld zal worden n.a.v. recente boven schoolse ontwikkelingen en situaties op onze eigen school. De groei van het ondersteuningsplan zal te zien zijn aan de aanvullende documenten. 

Deze opzet geeft ons meer ruimte om onze plannen actueel en concreet te houden en ervoor te zorgen dat het ondersteuningsplan niet alleen een verzameling papieren is.

Voor iedere reactie van lezers houden wij ons van harte aanbevolen!

Zorgcoördinatie van het Karel de Grote College:

Floor Schouten
 f.schouten@kgcnijmegen.nl

Dieuwertje Verheijen
d.verheijen@kgcnijmegen.nl

 

Dyslexie beleid

In dit document staat het beleid ten aanzien van leerlingen met dyslexie beschreven.

De school heeft een dyslexiecoördinator: Mw. G. Schouten.

Zij kijkt mee met het onderzoek en vragen rondom dyslexie.

Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld maakt onderdeel uit van de zorgstructuur op het Karel de Grote College.

Jeugdgezondheidszorg op onze school

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. Dit is een wettelijke taak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.

Op het Karel de Grote College werken een jeugdarts (Bart van Gelder) en een jeugdverpleegkundige (Lineke Arnts). Hieronder staat de normale werkwijze. Door Corona kan het zijn dat dit verandert. Wij laten dit altijd op tijd weten.

Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?

In klas 8: meten, wegen en gesprek. Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige meet en weegt de jongere.

In klas 9 mavo of 10 havo/vwo: vragenlijst en soms een gesprek. Jongeren vullen op school de “gezondheidscheck “ in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies geven en als dat nodig is doorverwijzen.

Bij verzuim: als een jongere door ziekte langdurig of frequent wegblijft van school (verzuim). De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.

Op afspraak: als een extra afspraak gewenst is. Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Bij vaccinaties: De HPV vaccinatie is sinds 2022 voor jongens en meisjes en wordt gegeven bij 10 jaar. In 2023 wordt de HPV vaccinatie nog ingehaald voor de geboortejaren 2005, 2007 en 2010. Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden. Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.

Op eigen initiatief: Iedereen kan een afspraak maken. De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Dit kan via 088 - 144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

Liever geen onderzoek? Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via 088-144 71 11 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. Fijn als ook de mentor hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Meer informatie? Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Bij ‘Ons aanbod’ > Jeugdgezondheid 4 tot 19 jaar’ staan ook de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie. Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.

Vier keer per jaar (in september, december, maart en juni) verschijnen de KGC-mededelingen: een zakelijke nieuwsbrief over schoolse zaken. Deze worden op de website van de school geplaatst nadat ze per e-mail aan de ouders zijn verzonden.

Huiswerk maken vraagt concentratie en discipline. Soms kun je daar wat hulp bij gebruiken.
Huiswerkinstituut Breinbrekers Karel de Grote College biedt deze hulp.
De studiebegeleiding vindt plaats op onze school en biedt diverse vormen van begeleiding.
Hieronder tref je zowel een link met meer informatie alsook een link naar de website van studiebegeleiding aan.

Informatie Studiebegeleiding Breinbrekers Nijmegen
www.studiebegeleidingnijmegen.nl

Vrijwillige ouderbijdragen

Het vrijeschoolonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen en wat de school daaraan kan bijdragen. Die visie is beschreven op de website van de school (www.kgcnijmegen.nl). U kunt haar herkennen in het brede onderwijsaanbod van de school en aan de wijze waarop wij leerlingen begeleiden in een evenwichtige persoonsontwikkeling. Door de keuze om uw kind onderwijs te laten volgen op het Karel de Grote College hebt u een keuze gemaakt voor dit brede aanbod.

De bekostiging van scholen in Nederland volstaat om leerlingen toe te leiden naar hun diploma.  Het Karel de Grote College wil vanuit haar visie méér dan een diploma bieden. De bekostiging biedt onvoldoende ruimte om het gewenste brede onderwijsaanbod te realiseren. Daarom dragen zowel docenten als ouders bij om het extra aanbod te kunnen realiseren: de docenten door genoegen te nemen met binnen het voortgezet onderwijs gemiddeld bescheiden salarissen, de ouders door het betalen van een structurele vrijwillige ouderbijdrage met een richtbedrag van €450 per jaar per leerling.  De school heeft samen met de ouders van de ouderkring en met instemming van de medezeggenschapsraad (MR) besloten aan welke onderdelen van het vrijeschool curriculum deze bijdrage worden besteed.

 

Daarnaast zijn er ook incidentele vrijwillige ouderbijdragen waarmee buitenschoolse activiteiten kunnen worden bekostigd. Hieronder vindt u een overzicht met richtlijnen van de kosten per leerling gedurende de schoolcarrière op het Karel de Grote College.

Activiteiten

Bedrag*

Wanneer en voor wie

Geologie/biologie werkweek

€ 250,00

9e klas

Cultuurreis Berlijn

€ 570,00

10e en 11e klas mavo

Cultuurreis Berlijn

€ 700,00

11e klas havo (examenklas)

Cultuurreis Rome

€ 700,00

12e klas havo en vwo

Parijs of Londen reis 

€ 350,00

11e klas vwo en 11e klas havo (voor examenklas)

Klassikale excursies, kosten afhankelijk van mogelijkheden, onderwerp etc.

€ 10,00 - € 50,00

Afhankelijk per leerjaar

Gymshirt

€7,50

7e klas

Borg kluisje (retour met inleveren sleutel)

€20,00

Eenmalig bij begin huurtermijn

*aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten worden ontleend

 

Verbouwing KGC gaat van start

Na een lang traject van plannen maken, draagvlak creëren en wachten op het goede moment, gaat de eerste fase van het verbouwingstraject nu echt van start: in december 2023. Het KGC wil met deze verbouwing een duurzaam schoolgebouw realiseren met ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. Hiervoor zal de luchtkwaliteit in ieder lokaal op orde worden gemaakt, zullen diverse ruimtes functioneler worden ingericht en zal achterstallig onderhoud worden meegenomen. Een en ander vanuit een integraal masterplan dat in 2021 instemming heeft gekregen van betreffende gremia.

Download hier de toekomstvisie

Dit schooljaar starten we met twee gebouwdelen: het gebouw aan de wedren en het Aulagebouw, conform het masterplan. In het Wedrengebouw zal de fietsenkelder vanaf december worden verbouwd tot twee lokalen voor handvaardigheid en techniek en er komt een ruimte voor de lockers. Het dak zal worden gerenoveerd en er wordt een ventilatiesysteem gerealiseerd voor alle lokalen en de nevenruimtes functioneler ingericht om ontmoeting en samenwerking te faciliteren. Voor de fietsen wordt rondom het schoolgebouw aan de straatkant voorzieningen gemaakt met aandacht voor veiligheid en het opladen van elektrische fietsen. Het dak van het Aulagebouw zal vanaf april 2024 volledig worden vervangen, ventilatiesystemen worden ingebracht ten behoeve van de luchtkwaliteit in de lesruimtes en de omloop bij onze theaterzaal zaal functioneler worden ingericht met het oog op ontmoeting, samenwerking en ondersteuning bij (toneel)voorstellingen.

Om het lesrooster te kunnen blijven uitvoeren worden er intern een aantal noodlokalen gebouwd: twee waar de kluisjes momenteel staan en drie in de kantine. In de pauzes kunnen deze laatste drie lokalen (gedeeltelijk) gebruikt worden als pauzeruimte. Afhankelijk van de vergunning en de huurprijs worden er tijdelijk nog twee externe noodlokalen op het binnenplein geplaatst. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen er een aantal lessen per week moeten vervallen. Dit laatste heeft uiteraard niet onze voorkeur.

Het zal een hele operatie worden om alles in goede banen te leiden en deze twee bouwdelen tijdig op te leveren voor de zomervakantie van 2024. Gelukkig worden we in dit proces bijgestaan door een zeer professioneel bouwteam die met dit type bouwtrajecten veel ervaring hebben. We zullen voor het overzicht, de planning en de voortgang van de verbouwing duidelijke tekeningen en planningen beschikbaar stellen. We zullen op onze website hiervoor binnenkort een pagina inrichten. Het zal flexibiliteit en uithoudingsvermogen van ons allen vragen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan de moeite waard zal zijn en we deze uitdaging gezamenlijk aan kunnen!

Al ruim 20 jaar functioneert op het Karel de Grote College de zogenaamde ouderkring. In deze ouderkring overleggen de ouders die dat willen met elkaar en met de schoolleiding.

Doel is te komen tot uitwisseling van informatie en ervaringen en het ontwikkelen van het schoolbeleid. De ouderkring adviseert op verzoek of op eigen initiatief. Het streven is dat elke klas door een (contact)ouder vertegenwoordigd is. Daarnaast zijn andere geïnteresseerde ouders altijd welkom.

De ouderkring vergadert minimaal zes maal per jaar. Er wordt informatie uitgewisseld en er kunnen problemen worden gesignaleerd. Ingrijpende beleidsveranderingen die de leerlingen betreffen, worden altijd aan de ouderkring voorgelegd.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad neemt vanzelfsprekend deel aan de bijeenkomsten van de ouderkring om enerzijds verslag te doen van de werkzaamheden van de MR en anderzijds adviezen in te winnen en draagvlak te peilen. De vergaderingen van de ouderkring zijn voor alle geïnteresseerde ouders toegankelijk. Continuïteit is hierbij gewenst. Wilt u de ouderkring bijwonen of toelichting over de ouderkring, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters via ouderkring@kgcnijmegen.nl. De ouderkring wordt dit jaar voorgezeten door mw. S. Verheul en dhr. J. den Breejen (ouders).

Ouderkring 1Woensdag 04/10
Ouderkring 2Woensdag 15/11
Ouderkring 3Woensdag 20/12
Ouderkring 4Woensdag 31/01
Ouderkring 5Woensdag 20/03
Ouderkring 6Woensdag 15/05
Ouderkring 7Woensdag 19/06

De bijeenkomsten zijn altijd van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal (ingang Bijleveldsingel). Inloop va. 19.45 uur.

De branding

Het Schoolblad

Het schoolblad de Branding, dat gezamenlijk met Vrijeschool Meander in Nijmegen wordt uitgegeven, verschijnt vier keer per jaar en bevat een agenda, mededelingen, verslagen en artikelen over de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie. Ook ouderavonden, lezingen, jaarfeesten en cursussen worden hierin aangekondigd. De redactie bestaat uit ouders en leerkrachten

De Branding wordt op het Karel de Grote College digitaal aan de ouders aangeboden: per e-mail en op de website van de school. Ouders die graag een fysiek exemplaar willen ontvangen, kunnen deze op de receptie van de school (laten) ophalen. Op bijeenkomsten van de ouderkring kunnen deelnemende ouders ook steeds fysieke exemplaren verkrijgen.