X
GO

Schoolveiligheidsplan (concept)

Het concept schoolveiligheidsplan van het Karel de Grote College geeft een uitgebreide beschrijving van kaders, richtlijnen en protocollen die bijdragen aan de ervaren sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokken op de school. Het plan is opgesteld met inachtneming van alle relevante geldende (wettelijke) kaders en regels en is door de schoolleiding afgestemd met de deelmedezeggenschapsraad.

Wij spreken de wens uit dat het plan mag bijdragen aan het samen werken aan een veilige school. Een veilige school is een school waar je je prettig voelt, waar mensen met respect met elkaar omgaan, waar duidelijke regels zijn en waar je bij iemand terecht kunt als de veiligheid in het gedrang is. Het doel van dit schoolveiligheidsplan is het helpen realiseren van een werkklimaat in de school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en op hun plaats voelen en waarin zij optimaal tot hun recht kunnen komen.

Schoolveiligheid en arbeidsomstandigheden zijn onderwerpen die veel raakvlakken hebben. Het schoolveiligheidsplan is onder meer gebaseerd op de Arbowet, het Arbobesluit en andere relevante wet- en regelgeving. De doelstellingen van het schoolveiligheidsplan worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met een afvaardiging van het personeel. Het schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Gedragscodes, regels, bijlagen etc. waarnaar in het schoolveiligheidsplan wordt verwezen worden steeds separaat vastgesteld.