X
GO

Ouderinitiatieven

Op deze pagina is informatie te vinden over diverse ouderinitiatieven. De school vindt het van belang om nauw met de ouders samen te werken en ondersteunt dan ook van harte de verschillende initiatieven die ouders ontplooien op het gebied van ondersteuning van schoolorganisatie, leerlingen en ouders, verdieping in de achtergronden van de school, ontmoeting, ontspanning, enz.

Onder de verschillende tabbladen hieronder de nodige informatie over de diverse initiatieven die door ouders (mede) worden georganiseerd en behoed.


Al ruim 20 jaar functioneert op het Karel de Grote College de zogenaamde ouderkring. In deze ouderkring overleggen de ouders die dat willen met elkaar en met de schoolleiding.

Doel is te komen tot uitwisseling van informatie en ervaringen en het ontwikkelen van het schoolbeleid. De ouderkring adviseert op verzoek of op eigen initiatief. Het streven is dat elke klas door een (contact)ouder vertegenwoordigd is. Daarnaast zijn andere geïnteresseerde ouders altijd welkom.

De ouderkring vergadert minimaal zes maal per jaar. Er wordt informatie uitgewisseld en er kunnen problemen worden gesignaleerd. Ingrijpende beleidsveranderingen die de leerlingen betreffen, worden altijd aan de ouderkring voorgelegd.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad neemt vanzelfsprekend deel aan de bijeenkomsten van de ouderkring om enerzijds verslag te doen van de werkzaamheden van de MR en anderzijds adviezen in te winnen en draagvlak te peilen. De vergaderingen van de ouderkring zijn voor alle geïnteresseerde ouders toegankelijk. Continuïteit is hierbij gewenst. Wilt u de ouderkring bijwonen of toelichting over de ouderkring, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters via ouderkring@kgcnijmegen.nl. De ouderkring wordt dit jaar voorgezeten door mw. S. Verheul en dhr. J. den Breejen (ouders).

Ouderkring 1 Woensdag 04/10
Ouderkring 2 Woensdag 15/11
Ouderkring 3 Woensdag 20/12
Ouderkring 4 Woensdag 31/01
Ouderkring 5 Woensdag 20/03
Ouderkring 6 Woensdag 15/05
Ouderkring 7 Woensdag 19/06

De bijeenkomsten zijn altijd van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal (ingang Bijleveldsingel). Inloop va. 19.45 uur.

Het Sociaal Fonds is samen met de ouderkring, waaronder het fonds ressorteert, een waardevol ouderinitiatief binnen het Karel de Grote College.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders een beroep doen op het fonds en vragen om een bijdrage vanwege de extra kosten die het onderwijs met zich meebrengt, namelijk de kosten voor reizen, werkweken, kampen en de buitenschoolse activiteiten met een pedagogisch karakter zoals de schoolmusical, de tekencursus, het recyclelab, Cambridge Engels, enz.

De gelden voor dit fonds komen uit de ouderbijdrage. Verzoeken om een tegemoetkoming uit het sociaal fonds kunnen worden ingediend bij de drie ouders die het fonds beheren: Meriam van Herpen (06-40062918), Charles Vandermeulen (06-23701732) of Wanda de Rooij (06-24538245).

Voor wat betreft de eindreizen en de andere activiteiten geldt het volgende: het is de bedoeling dat ouders zelf een deel van de kosten betalen. Lukt het om een of andere reden niet om het hele bedrag te betalen, kunt u contact met de genoemde ouders opnemen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning vanuit het fonds voor de andere helft te krijgen.

Aanvragen voor een tegemoetkoming uit het sociaal fonds lopen niet via de school. Medewerkers van de school hebben geen bemoeienis met de toekenningen van het fonds met het oog op de privacy van de ouders.

Namens de ouderkring coördineert en organiseert een van de ouders een jaarlijkse lezing over een onderwerp dat ouders interesseert. In de ouderkring worden verschillende onderwerpen en sprekers gepresenteerd, waaruit vervolgens door de ouders een keuze wordt gemaakt. De school ondersteunt de organisatie van deze avonden van harte. Via de berichtgeving vanuit de school en via de website worden ouders geïnformeerd over datum, spreker en onderwerp.

In 2014 is het eerste feest voor ouders en medewerkers van de school georganiseerd. Dat was een groot succes! Er was na een spectaculaire opening voor ieder wat wils: dansen, muziek, workshops etc. Twee ouders - die ook deelnemen aan de ouderkring - onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een tweede editie van zo’n feest. Ouders die willen meedenken of -doen zijn van harte uitgenodigd. Stuur een e-mail naar de school en we zullen ouders met elkaar in contact brengen.